مجموعه مطالعاتی در علم محیط زیست

این مجموعه تخصصی و ارزشمند به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهندسی عمران شامل 73 عنوان کتاب از انتشارات Elsevier است که همگی همان نسخه‌های اولیه هستند و هیچ‌کدام تجدید چاپ نشده‌اند.

دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود