مجموعه مدل سازی آلودگی هوا و کاربرد آن

مجموعه تخصصی و ارزشمند مدل‌سازی آلودگی هوا و کاربرد آن به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهندسی عمران، مشتمل بر 23 کتاب است که همگی همان نسخه‌های اولیه هستند و تجدید چاپ نشده‌اند. کتاب ششم این مجموعه نسخه الکترونیکی ندارد و 22 مورد دیگر در این مجموعه ارائه شده است.

دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود