مجموعه کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده

همگام با برگزاری سالانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، فهرست کامل کتاب‌های الکترونیکی منتشرشده در سال‌های اخیر از انتشارات‌های مختلف توسط ایبوک مارکت آماده شده است. برای تهیه هر تعداد از این کتاب‌ها، کافی است با بخش پشتیبانی ایبوک مارکت تماس حاصل فرمایید.

فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2010
فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2011
فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2012
فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2013
فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2014
فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2015
فهرست کتاب‌های فنی-مهندسی منتشرشده درسال 2016

ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود